Wong Dan Xian

Artworks by Wong Danxian
Schoeni Art Gallery, 1998

Published by Schoeni Art Gallery Ltd., Hong Kong 1998, with Introduction by Manfred Schoeni and Artist's Biography.