5th Anniversary Exhibition: Selected paintings by 23 Contemporary artists

Artworks by various artists
Schoeni Art Gallery, 1997

Artists include Alexander Zhacharov, Fang Lijun, Guo Jin, Hong Ling, Jiang Guofang, Li Guijun, Liu Dahong, Liu Wei, Mai Jinyao, Qi Zhilong, Sundukov, Alexei, Wang Huaxiang, Wang Yidong, Weng Danxian, Xia Xiaowan, Xia Xing, Yang Shaobin, Yu Shaofei, Yue Minjun, Zhang Gong, Zhang Li, Zhong Biao, Zhu Yiyong.

 

Published by Schoeni Art Gallery Ltd., Hong Kong, Feb-March 1997. Articles include Introduction by Manfred Schoeni and 23 introductions of each artist and his work.